Obsah rubriky: 2.B

Učivo týdne do 24.5.

ČJ – Máme dokončenu gramatiku psaní velkých písmen u vlastních jmen i místních jmen. Začali jsme nauku o větě jednoduché a souvětí, spojujeme souvětí spojkami. Ve slohu jsme se naučili psát adresu a psát dopis. Z obojího mají děti známku v ŽK. Příští týden zahájíme opakování látky celého druhého ročníku a v červnu se budeme hodně věnovat čtení (čtenářské dílny, DV, prezentace přečtených knížek atd. – více na třídních schůzkách). Učeb. do str. 105. Pí II. hotovo po str. 32 (včetně). PS po str. 30+34,35. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích).

M – III. díl učebnice po str. 30 (DÚ str. 53). Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) do 9. Často pracujeme s mincemi.

PRV – dokončili jsme téma Na louce a Na poli. V úterý si napíšeme na tyto dvě témata prověrku (příprava na ni – uč. str. 54/ otázky). Příští týden začneme téma V lese. Hotovo máme: Uč. po str. 54. PS po str. 45. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky a z pole, každé úterý může každý žák přinést své vylisované rostliny pro zařazení do herbáře. Herbář si povedeme až do konce škol. roku a budeme do něho postupně přidávat naše vylisované „nálezy“ z přírody. Začínáme Loukou, pak budeme přidávat rostliny z Pole, později Lesa a U vody.

AJ – Lekce č. 6 Summertime. Uč. str. 52. PS po str. 44. Umíme již mluvenou podobou 6 nových slovíček – oblečení, pomalu trénujeme jejich psanou podobu.

 Výchovy – v TV jsme dnes byli na hřišti u KJ a přidali jsme turistiku lesem zpět do školy. Někteří žáci neuposlechli příkazů a schválně se brodili v bahně a loužích. Počítejte s tím, že tito budou mít dnes špinavé oblečení. Příští tělocvik bude ve středu v podobě cyklojízdy. Dvě děti, které s námi nejedou budou celý den ve škole. V pátek budou TV hodiny nahrazeny hodinami ze středy, které se zameškají cyklojízdou.

V pondělí se naše třída učí celý den v PC učebně. V našem patře se instaluje nová klimatizace. Od úterý jsme již normálně ve své třídě.

Akce příští týden: 
V úterý budou třídní schůzky od 17.30 hod. v naší třídě. Pro rodiče dětí, které budou příští škol. rok navštěvovat kurzy AJ je schůzka v PC učebně již od 17.15.

29.5. Cyklojízda (povinné helmy a seřízené kolo).

Přeji příjemný víkend, O.K.

Třídní schůzky

Všechny rodiče žáků naší školy zveme na třídní schůzky, které se konají 28.5.2019 od 17.30 ve třídách. Na začátku schůzek proběhnou ve třídách volby do školské rady.

28.5. v 17.15 zveme rodiče žáků, kteří přihlásili své děti na jazykové kurzy AJ k získání certifikátu do počítačové učebny.

Jana Daňhelková

Omezený provoz školní kuchyně

Z důvodu nemoci paní kuchařky se až do odvolání vaří pouze 1 jídlo.             Děkuji za pochopení vedoucí školní jídelny Piewaková 

Učivo týdne do 17.5.

ČJ – Máme dokončenu gramatiku psaní velkých písmen u vlastních jmen i místních jmen. Příští týden ji budeme opakovat a procvičovat. Učeb. do str. 100. Pí II. hotovo po str. 25 (včetně). PS po str. 30+34,35. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). Ve slohu jsme se naučili psát adresu.

M – III. díl učebnice po str. 27 (mimo slovní úlohy cv. 2, 3). Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) do 8. Často pracujeme s mincemi.

PRV – dokončili jsme téma Hospodářská zvířata. Napsali jsme si na ně prověrku (známka viz v ŽK) a začali jsme téma společenstva Na louce. Uč. po str. 51. PS po str. 44. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky, každé úterý může každý žák přinést své vylisované rostliny pro zařazení do herbáře. Herbář si povedeme až do konce škol. roku a budeme do něho postupně přidávat naše vylisované „nálezy“ z přírody. Začínáme Loukou, pak budeme přidávat rostliny z Pole, později Lesa a U vody.

AJ – Začali jsme novou lekci č. 6 Summertime. Uč. str. 51. PS po str. 43. Napsali jsme si opakovací test na 5. lekci. Známky viz v ŽK.

 Výchovy – v TV chodíme do KJ.

POZOR:  Děkuji těm, kteří již zaplatili a žádám poslední rodiče o včasné uhrazení kaskádových výletů. Info o platbě mají děti v ŽK. Částka k platbě je 2100,- Kč, nezapomeňte prosím uvést číslo žáka (z 1. str. ŽK – červené číslo) a pojem TF_2.B, plaťte prosím nejpozději do 19.5. na účet naší školy.

Akce příští týden: V úterý 21.5. proběhne focení tříd a skupinek žáků. Cena hromadné fotky: 40,- Kč, skupinová pro každé dítě ve skupince: 30,- Kč (minimální odběr 3 ks). Prosím napište na lísteček dětem, kterým povolujete se fotit ve skupině (popř. v kolika skupinách), nebo se sourozencem. Hromadnou fotku objednávám všem žákům, platit se bude hotově, až přijdou fotky – pošlu info prostřednictvím úkolníčku žáků.

Přeji příjemný víkend, O.K.

Orientační běh

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na další akci Spolku rodičů – orientační běh rodičů a dětí. Uskuteční se v úterý 21. května od 16.30 hod a startujeme ze školního hřiště.

Budeme se na Vás těšit!

Spolek rodičů


Učivo týdne do 10. 5.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky, stejně jako gramatiku psaní velkých písmen u vlastních jmen. Učeb. do str. 100. Pí II. hotovo po str. 25 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden navážeme na učivo o psaní velkých písmen – místními jmény, máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). Ve slohu jsme psali přání, učili se psát adresu. Psali jsme prověrku ze čtyř slovních druhů, které jsme se naučili (jejich určování v textu)+ přepis, vlastní jména.

M – III. díl učebnice po str. 24 + opakovací strany 48-49, 51-52. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou. Začali jsme látku o nové zemi Biland (propedeutika dvojkové soustavy, práce s mincemi).

PRV – dokončili jsme téma Jaro. Máme probrané zvyky, data, květiny, stromy a jejich přeměny během roku, hospodářská a domácí zvířata. Uč. po str. 49. PS po str. 42, příští týden si na toto téma napíšeme prověrku (rodiny hospodářských zvířat, ptáci tažní/stálí, jarní květiny, kvetoucí stromy, popis stromu apod.)

AJ – Dokončili jsme 5. lekci: „My house“ i konverzační hodinu o Herrym „At home“. Uč. str. 49. PS po str. 43. Napsali jsme si opakovací test na tuto lekci a vyrobili si projektovou knížku. Známky za to budou příští týden v ŽK.

 Výchovy – v TV chodíme do KJ.

POZOR:  Děkuji těm, kteří již zaplatili a žádám poslední rodiče o včasné uhrazení kaskádových výletů. Info o platbě mají děti v ŽK. Částka k platbě je 2100,- Kč, nezapomeňte prosím uvést číslo žáka (z 1. str. ŽK – červené číslo) a pojem TF_2.B, plaťte prosím nejpozději do 19.5. na účet naší školy.

Akce příští týden: Bude již normálně dlouhý. V Po, Út, ČT a Pá dle běžného rozvrhu. Ve středu jedeme do centra Prahy do divadla Reduta na představení O Rusalce. Vstupné je placeno z TF-2.B. Vyučování začíná normálně před 8. hodinou – sraz před školou. Příjezd očekáváme kolem 12. hodiny a učit se budeme ještě i poslední vyuč. hodinu dle rozvrhu. V pondělí děti dostanou informační papír o této akce k podpisu a odevzdání do třídy následující den.

Přeji příjemný víkend, O.K.

Oznámení o vyhlášení volných dní

Oznamuji, že   9.5. – 10.5. 2019  jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení jsou drobné opravy v budově školy, příprava majetku k vyřazení a čištění odpadů.   Proběhne školení  zaměstnanců a práce na úpravě školního vzdělávacího programu. 

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Výtvarná výchova

Prosím, aby si děti na příští hodinu Vv 6.5. donesly fotografii (průkazkovou) maminky.Pokusíme se zvládnout tvorbu portrétu .

Děkuji Schilhartová

Učivo týdne do 26.4.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Učeb. do str. 98. Pí II. hotovo po str. 25 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden budeme začínat novou látku o velkých písmenech, máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). Ve slohu jsme psali vypravování podle obrázkové osnovy, učili se psát adresu. Příští týden nás čeká krátká prověrka ze čtyř slovních druhů, které jsme se naučili (jejich určování v textu).

M – III. díl učebnice po str. 21 + opakovací strany 48-49, 51-52. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou. V ŽK máme známky z geometrické úlohy o parketách. Pracujeme hodně s krychlemi a stavbami z nich, s geodeskami a maketami mincí (bude hlavně příští týden). V úterý začneme látku o nové zemi Biland (propedeutika dvojkové soustavy, práce s mincemi).

PRV – vede téma Jaro. Máme probrané zvyky, data, květiny, stromy a jejich přeměny během roku, hospodářská a domácí zvířata. Uč. po str.49. PS po str. 38, příští týden shrneme a zopakujeme celou kapitolu a ten další týden na ni napíšeme prověrku.

AJ – Probíráme 5. lekci My house – umíme mluvenou ale i psanou formou 6 slovíček místností bytu. Trénujeme vazby „Where is my…Is it in the…? It is…“ „Upstairs/downstairs, on the left/right“ Uč. str. 47. PS po str. 41, příští týden celou kapitolu shrneme, zopakujeme a další týden si na ni napíšeme test.

 Výchovy – Ve VV i v PČ jsme se zabývali jarem. Příští týdny budeme vyrábět překvapení pro maminky.

POZOR:  v ŽK mají děti vlepenou informaci o platbě kaskádových výletů, které budeme absolvovat v rámci projektového týdne počátkem června. Částka k platbě je 2100,- Kč, nezapomeňte prosím uvést číslo žáka (z 1. str. ŽK – červené číslo) a pojem TF_2.B, plaťte prosím nejpozději do 19.5. na účet naší školy.

Akce příští týden: Bude krátký, PO, ČT, PÁ normálně podle rozvrhu. V úterý jedeme do centra Prahy na výchovný koncert Péťa a vlk. Vstupné je placeno z TF-2.B. Vyučování začíná až v 8.45 (2.VH), družinové děti mohou případně do této doby využít ranní družinu. Příjezd očekáváme po 13. hodině.

Přeji příjemný víkend, O.K.

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 4. dubna 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová