Category Archives: Budoucí 1. třídy 2019/2020

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Školní akademie – prosba na rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych ještě jednou připomněla pozvání na Školní akademii, která se uskuteční příští úterý 25. června od 17 hod u školy.

Stejně jako minulé roky bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly přispějeme dětem na podzimní celodenní vzdělávací akci k výročí 30 let od sametové revoluce.

Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečení sladkého či slaného, přípravu misek s ovocem a zeleninou nebo domácí limonády.

Lístek do tomboly bude stát 20 Kč a koupit si ho můžete u nás, třídních důvěrníků, u prodeje občerstvení.

Těšíme se na vás!!

Spolek rodičů

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 28. května 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Orientační běh

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na další akci Spolku rodičů – orientační běh rodičů a dětí. Uskuteční se v úterý 21. května od 16.30 hod a startujeme ze školního hřiště.

Budeme se na Vás těšit!

Spolek rodičů


Rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče, prosím, vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v ředitelně školy dne 23. 5. 2019 14:00 – 15:00 hod., v době konání Hry na školu.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd proběhne 13. 6. 2019 od 17:00 hod.

Jana Daňhelková

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Byli přijati žáci pod registračními čísly:

2, 4, 20, 26, 8, 6, 24, 23, 16, 32, 22, 15, 35, 10, 30, 39, 34, 29, 11, 28, 5, 27, 37, 38, 17, 25

Nebyli přijati žáci pod registračními čísly:

36, 40, 41, 19, 3, 33, 13, 12, 21, 18, 7, 43

Bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky:

1, 14

Správní řízení bylo odloženo z důvodu podání žádosti o odklad:

45, 42, 31,

Správní řízení bylo odloženo z důvodu podání žádosti o předčasné přijetí:

44

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, prostřednictvím ředitelky školy Mgr. Blanky Chýlové a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Formuláře k zápisu

Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ

Žádost o přijetí do ZŠ před dovršením 6. roku

Žádost o odklad PŠD do ZŠ

Vážení rodiče,

k zápisu pro školní rok 2019/20 nebudete potřebovat zápisní lístek, ale pouze žádost o přijetí.

Těšíme se na Vás

Jana Daňhelková

Kritéria pro přijetí žáka do 1.třídy

Pro přijetí dětí do první třídy Základní školy rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 ‑ Písnice, zřízené MČ Praha-Libuš se jako základní kritérium stanoví:

trvalé bydliště dítěte v MČ Praha-Libuš a ve  ŠKOLSKÉM obvodu pro základní školu s rozšířenou výukou jazyků.

Důvodem stanovení tohoto základního kritéria je zákonná povinnost ředitele tzv. spádové školy přijmout k základnímu vzdělávání přednostně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MČ Praha -Libuš. Školský obvod je stanoven od 1. 4. 2019 platnou Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 3/2019. K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, zřízené Městskou části Praha -Libuš  stanovila následující doplňující kritérium, podle kterého se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy po uspokojení žádostí podle základního kritéria zůstane 1. třída nenaplněna.

1. Lze přijmout dítě ze školského obvodu, tzv. spádové oblasti pro Základní školu Meteorologická a to v pořadí určeném losováním.

2. Lze přijmout dítě s odlišným trvalým bydlištěm  a to v pořadí  určeném  losováním.

Do 1. třídy ve školním roce 2019-20  budeme přijímat 24 žáků.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým žákům, zákonným zástupcům, nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou, ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou v tiskové podobě nebo do osobní datové schránky.

Informace o přijetí dítěte bude vyvěšena ve vývěsce u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy.

V Praze dne 19. 2. 2019                                                                  

Mgr. Blanka Chýlová,

ředitelka školy

Citace z Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 3/2019 ke stanovení školských obvodů jednotlivých základních škol platné od 1. 4. 2019, str. 91-92:

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci.

Zápis na školní rok 2019/20