Category Archives: Týdenní plány

Týdenní plán 6.-10.6.2022

Český jazyk

– opakování učiva 3. třídy, rozdíly v psaní i/y po souhlásce B (PS s. 76-81)

– zápis do čtenářského deníku Hoši od Bobří řeky

Matematika

– opakování učiva 3. třídy, sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka

– prostředí: výstaviště, indické násobení, krokování, pavučiny

– geometrie: měření

Anglický jazyk

Učebnice – str. 48 – 49

PS – str. 44

Týdenní plán 30.5.-3.6.2022

Český jazyk

– psaní i/y po souhlásce B, slova příbuzná, závěrečný test (PS s. 73-75)

– společná četba Hoši od Bobří řeky 67.-70. kapitola

Matematika

– dělení se zbytkem, písemné násobení, slovní úlohy

– prostředí: krokování, výstaviště, indické násobení, pavučiny (PS s.43-44)

– geometrie: opakování učiva 3. třídy

Angličtina

Učebnice – str. 47

PS – str. 42, 43

Týdenní plán 23.-27.5.2022

Český jazyk

– rozdíly v psaní i/y po souhlásce V (opakování), předpony vy/vý, vyjmenovaná slova po B, sloveso být (minulý čas, podmiňovací způsob, rozdíly v psaní být/bít a slov odvozených (PS s. 68-72)

– čtenářská dílna (práce s představou)

– společná četba Hoši od Bobří řeky – 66. kapitola

Matematika

– závěrečný test

– dělení se zbytkem, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, slovní úlohy, opakování násobilky v oboru 0-10 (PS s. 41-42)

– prostředí: autobus, tabulka, rodina, parkety, krokování s povelem čelem vzad, součtové trojúhelníky

– geometrie: opakování učiva 3. třídy

Týdenní plán 16.-20.5.2022

Český jazyk

– psaní i/y po souhlásce V, slova příbuzná, předpony, slovní druhy, mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) – PS s. 64-67

– společná četba Hoši od Bobří řeky 63.-65. kapitola – plynulé čtení, dodržování tempa čtení

– čtenářská dílna – vlastní kniha – hlavní hrdina příběhu

Matematika

– dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, zkouška, písemné násobení, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka v oboru 0-10

PS s. 38-40

– prostředí: krokování – pokyn čelem vzad, indické násobení, parkety, síť krychle – rovnoběžné stěny, rodina, stavby

– geometrie: rýsování kružnic, průměr, poloměr kružnice, úsečka, průsečíky, měření stran trojúhelníku a čtyřúhelníku (pracovní list)

Týdenní plán 9.- 13.5.2022

Český jazyk

– rozdíly v psaní i/y po souhlásce V, předpony, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (PS s. 58-63)

– sloh: příběh z vyjmenovaných slov

– společná četba: Hoši od Bobří řeky 59. až 61. kapitola

Matematika

– dělení se zbytkem, počítání se závorkami, tvoření slovních úloh, násobky a násobilka v oboru 0-10 (PS s. 35-37)

– prostředí: indické násobení, stavby, práce s tabulkou

Angličtina

Učebnice str. 42 – 43