Obsah rubriky: Budoucí 1. třídy

Formuláře k zápisu

Žádost o přijetí do 1. třídy ZŠ

Žádost o přijetí do ZŠ před dovršením 6. roku

Žádost o odklad PŠD do ZŠ

Vážení rodiče,

k zápisu pro školní rok 2019/20 nebudete potřebovat zápisní lístek, ale pouze žádost o přijetí.

Těšíme se na Vás

Jana Daňhelková

Kritéria pro přijetí žáka do 1.třídy

Pro přijetí dětí do první třídy Základní školy rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 ‑ Písnice, zřízené MČ Praha-Libuš se jako základní kritérium stanoví:

trvalé bydliště dítěte v MČ Praha-Libuš a ve  ŠKOLSKÉM obvodu pro základní školu s rozšířenou výukou jazyků.

Důvodem stanovení tohoto základního kritéria je zákonná povinnost ředitele tzv. spádové školy přijmout k základnímu vzdělávání přednostně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MČ Praha -Libuš. Školský obvod je stanoven od 1. 4. 2019 platnou Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 3/2019. K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, zřízené Městskou části Praha -Libuš  stanovila následující doplňující kritérium, podle kterého se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy po uspokojení žádostí podle základního kritéria zůstane 1. třída nenaplněna.

1. Lze přijmout dítě ze školského obvodu, tzv. spádové oblasti pro Základní školu Meteorologická a to v pořadí určeném losováním.

2. Lze přijmout dítě s odlišným trvalým bydlištěm  a to v pořadí  určeném  losováním.

Do 1. třídy ve školním roce 2019-20  budeme přijímat 24 žáků.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým žákům, zákonným zástupcům, nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou, ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou v tiskové podobě nebo do osobní datové schránky.

Informace o přijetí dítěte bude vyvěšena ve vývěsce u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy.

V Praze dne 19. 2. 2019                                                                  

Mgr. Blanka Chýlová,

ředitelka školy

Citace z Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 3/2019 ke stanovení školských obvodů jednotlivých základních škol platné od 1. 4. 2019, str. 91-92:

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci

Keramické výrobky připravené k vyzvednutí

Vážení keramici,

výrobky z podzimní  keramické dílny máte připravené k vyzvednutí v 1. patře budovy školy v papírových taškách označených číslem výrobku.

Děkujeme a přejeme radost obdarovaným i Vám.

Blanka Chýlová

 

 

Prázdniny


Letní prázdniny 2018 probíhají v termínu od 2. 7. do 31. 8. 2018.

Po dobu letních prázdnin bude ve škole pouze částečný provoz. Veškeré schůzky je třeba si domluvit emailem nebo telefonicky.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018.

Jana Daňhelková

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc, spolupráci a účast na naší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej občerstvení se podařilo vybrat více jak 10.000,- Kč! Vámi připravené pochutiny se téměř všechny prodaly a myslím, že vystoupení dětí byla úžasná. Páťákům děkujeme za vtipné moderování celého odpoledne a přejeme jim tímto mnoho zdarů v jejich následujícím studiu.

Přeji všem klidné a odpočinkové léto a těším se na další společné akce!

 

Kateřina Kubínová

Školní akademie 2018

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych vás jménem Spolku rodičů pozvala na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii, která se bude konat ve čtvrtek 21. června od 17 hod na školním hřišti. Kromě vystoupení dětí z jednotlivých tříd proběhne slavnostní rozloučení s našimi páťáky a bude pro vás připravena tombola se zajímavými cenami.

Stejně jako minulý rok bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly se peníze použijí na nákup sportovního vybavení do školní družiny. Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečené sladké či slané nebo ovoce a zeleninu třeba v miskách nebo kelímkách.

Děkujeme a moc se na vás těšíme!

Kateřina Kubínová

 

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Vážení zákonní zástupci,

na třídních schůzkách  14.6. 2018 budete  vyzváni, abyste podepsali, že jste se seznámili s informacemi  školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Od 25.5. 2018 jsou tyto informace k dispozici  na webových stránkách školy v záložce O škole-GDPR nebo v tiskové podobě ve velké vývěsce u hlavního vchodu do školy.

Doporučujeme si přečíst informace  před třídními schůzkami, abyste pak mohli podepsat, že jste seznámeni s obsahem sdělení ve zmíněném dokumentu.

Děkujeme Vám za spolupráci

vedení školy

třídní schůzka


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

14.6.2018 se koná třídní schůzka.

Sejdeme se v 17 hodin v 1. patře ve 2.A.

Těšíme se na Vás

Jana Daňhelková.