Týdenní plán 16.-20.5.2022

Český jazyk

– psaní i/y po souhlásce V, slova příbuzná, předpony, slovní druhy, mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) – PS s. 64-67

– společná četba Hoši od Bobří řeky 63.-65. kapitola – plynulé čtení, dodržování tempa čtení

– čtenářská dílna – vlastní kniha – hlavní hrdina příběhu

Matematika

– dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, zkouška, písemné násobení, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka v oboru 0-10

PS s. 38-40

– prostředí: krokování – pokyn čelem vzad, indické násobení, parkety, síť krychle – rovnoběžné stěny, rodina, stavby

– geometrie: rýsování kružnic, průměr, poloměr kružnice, úsečka, průsečíky, měření stran trojúhelníku a čtyřúhelníku (pracovní list)