Kritéria pro přijetí žáka do 1.třídy

Pro přijetí dětí do první třídy Základní školy rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 ‑ Písnice, zřízené MČ Praha-Libuš se jako základní kritérium stanoví:

trvalé bydliště dítěte v MČ Praha-Libuš a ve  ŠKOLSKÉM obvodu pro základní školu s rozšířenou výukou jazyků.

Důvodem stanovení tohoto základního kritéria je zákonná povinnost ředitele tzv. spádové školy přijmout k základnímu vzdělávání přednostně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MČ Praha -Libuš. Školský obvod je stanoven od 1. 4. 2019 platnou Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 3/2019. K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, zřízené Městskou části Praha -Libuš  stanovila následující doplňující kritérium, podle kterého se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy po uspokojení žádostí podle základního kritéria zůstane 1. třída nenaplněna.

1. Lze přijmout dítě ze školského obvodu, tzv. spádové oblasti pro Základní školu Meteorologická a to v pořadí určeném losováním.

2. Lze přijmout dítě s odlišným trvalým bydlištěm  a to v pořadí  určeném  losováním.

Do 1. třídy ve školním roce 2019-20  budeme přijímat 24 žáků.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým žákům, zákonným zástupcům, nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou, ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou v tiskové podobě nebo do osobní datové schránky.

Informace o přijetí dítěte bude vyvěšena ve vývěsce u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy.

V Praze dne 19. 2. 2019                                                                  

Mgr. Blanka Chýlová,

ředitelka školy

Citace z Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 3/2019 ke stanovení školských obvodů jednotlivých základních škol platné od 1. 4. 2019, str. 91-92: