Podpora integrace

Cílem projektu je pomoci dětem s odlišným mateřským jazykem zvládnout zapojení do tříd a obsáhnout učivo na úrovni ZŠ.

V rámci projektu byla v 1. pololetí školního roku 2015/16 a 2016/17 realizována bezplatná výuka češtiny jako cizího jazyka formou odpoledního kroužku. Ve škol. roce 2016/17 probíhaly dva kroužky češtiny – pro mladší žáky 1. tříd a pro starší žáky z vyšších tříd. Kroužek pro mladší děti navazoval na letní přípravný kurz Čeština pro budoucí prvňáky realizovaný v srpnu 2016.

Na škole působí asistentka pedagoga pro žáky s OMJ aprobovaná pro výuku češtiny pro cizince. Pozice asistenta pedagoga spolu s kroužky a přípravným kurzem byla dotována z rozvojového programu Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním.

Součástí podpory integrace je také odpolední domácí příprava ve škole, která probíhá pravidelně každý den v týdnu, a dále tzv. Cvičení pro jazýček (logopedie), tj. aktivity zaměřené na nápravu mluvení, v případě dětí s OMJ pak především na problematickou výslovnost.

Naši pedagogové současně využívají služeb překladatelů a tlumočníků financovaných z výše jmenovaného programu prostřednictvím MČ Praha-Libuš.