VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení zákonní zástupci,

dne 12.6 a 13.6. 2022 proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období od 1.9. 2022 do 31.8. 2025. Členové volební komise (Blanka Chýlová a Milena Rážová) přijímají návrhy kandidátů osobně. Více informací najde v odkazech níže.

Děkujeme vám za spolupráci.

  1. Volební řád do ŠR.

2. Oznámení o přípravě řádných voleb do Školské rady. 

3. Vyhlášení řádných voleb.  

4. Návrh kandidáta do  ŠR. 

Školská rada

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Městská část Praha-Libuš.

Členové rady


Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče žáků ze svých řad, třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Rada má v naší škole 6 členů:

za zřizovatele:

Mgr. Hana Kendíková    kendikova@centrum.cz

Martin Frank      frank@praha-libus.cz

za zákonné zástupce:

Ing. Jana Krátká      kratka.jnk@centrum.cz

Mgr. Kateřina Kubínová   kubinova525@gmail.com

za pedagogy: 

Mgr. Milena Rážová   milena.razova@zspisnice.info

Marie Štaflová       marie.staflova@zspisnice.info

Předsedkyně – Ing. Jana Krátká

Školská rada se schází zpravidla 3× ročně.

2022:

Zápis ze Školské rady 18.5. 2022

2021:

Zápis ze Školské rady 30.9. 2021

Zápis ze Školské rady  19.9. 2021

Zápis ze Školské rady 25.5.2021

2020:

Zápis ze Školské rady 16.6.2020

Zápis ze Školské rady 24.9.2020

2019:

Zápis ze Školské rady 10.10.2019

Zápis ze Školské rady 06.06.2019

Zápis ze Školské rady 28.3.2019

2018:
Zápis ze Školské rady 04.10.2018

Zápis ze Školské rady 27.06.2018

Zápis_ze_Školské_rady_1.3.2018

2017:
Zápis ze Školské rady 5.10.2017

2016:

Zápis ze Školské rady 15.9.2016

Zápis – školská rada 15.6.2016

2015:

Zápis – školská rada 10.6.2015

Zápis – školská rada 24.9.2015

2014:

Zápis – školská rada 23.4.2014

2013:

Zápis – školská rada 13.11.2013

Zápis – školská rada 11.9.2013