Hejného metoda vyučování matematiky

Vycházet ze zkušeností a dojít k pochopení

Ve školním roce 2014-2015 jsem začali v 1. a ve 3. třídě vyučovat matematiku metodou profesora Hejného.

Nyní vyučujeme matematiku touto metodou ve všech třídách  1.-3. ročníku. Ve 4.-5. ročníku využíváme převážně klasickou  metodu vyučování matematiky. Z naší školy odcházejí žáci zpravidla na deset  jiných základní škol v okolí a na víceletá gymnázia. Je třeba, aby všichni žáci poznali různé metody výuky v matematice i v jiných předmětech, aby  na přechod na 2. stupeň byly co nejlépe připraveni.

Metodu vyučování  matematiky jsme zvolili po odborném zvážení, studiu, konzultacích a praxi na jiných školách.  Rozhodli jsme, že naše škola půjde tímto směrem, protože  výuka vychází z požadavků doby učit se vidět věci v různých kontextech, vycházet ze zkušeností a dojít tak k pochopení.

Žáci podle tradiční metody vyučování získaly poznatek od učitele a naučily se ho. Víme však, že poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější, schopný dalšího rozvoje a je trvalejší, než poznatek převzatý.

Školní vzdělávací program vychází z požadavků Rámcově vzdělávacího programu, který jsme povinni naplnit. Metoda prof. Hejného tyto požadavky splňuje. Svou náročností je přiměřená věku. Nácvik jednotlivých matematických operací (sčítání, odčítání násobení…) je někdy posunutý, žáci  se nejprve seznamují s různými kontexty, získávají zkušenosti. Snažíme se, aby učivo pochopily. Do světa matematiky přicházejí specifickými prostředími, provázanými s jejich vlastními zkušenostmi. Není to nahodilé, jedná se o propracované matematické vzdělávání,  při  kterém  je role učitele převážně motivační a organizační, vede děti k samostatnému hledání řešení. Žáci pracují s velkým množstvím názorných pomůcek, které má možnost používat každý žák.

V uvedené prezentaci se můžete s metodou výuky matematiky seznámit. V případě dotazů se  obraťte na vyučující matematiky nebo na vedení školy:

ředitelka školy: blanka.chylova@zspisnice.info       261 911 451

zástupkyně ředitelky: jana.danhelkova@zspisnice.info   261 911 451

vedoucí metodické sdružení: zuzana.schilhartova@zspisnice.info

ostatní vyučující matematiky:  kristina.dubova@zspisnice.info, milena.razova@zspisnice.info, olga.kretikova@zspisnice.info, lenka.cervena@zspisnice.info

Osobní setkání, návštěvu v hodinách si můžete též dohodnout na tel. 261 912 375,

Prezentace – metoda prof. Hejného

V písnické škole počítali i rodiče.

V podvečer  12.10. se v naší škole sešlo 23 rodičů, kteří se chtěli více dozvědět o metodě vyučování matematiky podle profesora Hejného.  Seminář si připravila lektorka této metody PhDr. Eva Bomerová,  která se vyučování matematiky na 1. stupni věnuje  více než  10 let na ZŠ Dědina.   Rodičům představila  v čem je přínos této metody.  Zajímá se o výuku matematiky na 2. stupni  ZŠ, gymnáziích a jiných  středních školách.  Od svých bývalých žáků má zprávy, že z matematiky jsou dobře připraveni.  Při testování  v 5., 6. a 9. ročníku nezaostávají , často spíše naopak. Připustila, že rodičovská role při domácí přípravě je opravdu obtížná a doporučila zapojit děti do „matematických“  situací v rodinném životě,  například  při placení nákupu  hotovými penězi , odhady vzdáleností. Spousta otázek zůstala stále nezodpovězená.  Další setkání  připravujeme a pozveme i zákonné zástupce našich budoucích prvňáčků a přátele školy, kteří mají zájem se s metodou výuky matematiky  profesora  Hejného blíže seznámit.

Blanka Chýlová

 

Těšíme se na získávání znalostí a dovedností  s Vašimi šikovnými dětmi.