Informace ŠD

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že již do konce školního roku nebude pobyt ve škole v odpoledních hodinách pokládán za školní družinu v pravém slova smyslu, nebude se platit školné. Prosím o zrušení trvalého příkazu. Těm, co tak již učinili, děkuji. Více informací obdržíte v emailu.

Děkuji, M. Štaflová

Vyhlášení zápisu k letnímu provozu ŠD v ZŠ s RVJ v Písnici

Od středy 1. 7. 2020 do pátku 10. 7. 2020 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude probíhat na ZŠ s RVJ v Písnici letní provoz školní družiny pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici a  ZŠ Meteorologická.

Letní provoz od pondělí 24.8. 2020 do pondělí 31.8. 2020 bude probíhat v ZŠ Meteorologická i pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici. Více informací naleznete na stránkách www.zsmeteo.cz.

Cena za školní družinu činí 210,-Kč.

Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomuto letnímu provozu (nezávisle na docházce do školní družiny v průběhu školního roku).

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do úterý 16. 6. 2020.

Školní jídelna ZŠ s RVJ v Písnici i v ZŠ Meteorologická bude v provozu.

Účast žáků na letním provozu školy je podmíněna vyplněním a odevzdáním zápisního lístku – přihlášky k letnímu provozu, úhradou školného a stravného na dané období.

Platba za školní družinu bude provedena na účet ZŠ s RVJ v Písnici, variabilní symbol Vám bude zaslán na kontaktní email po obdržení zápisního lístku – přihlášky. V případě neuhrazené platby do 25.6.  2020 bude přihláška neplatná.

Od 15. 5. 2020 budou zápisní lístky – přihlášky pro zájemce k vyzvednutí na recepci ZŠ Meteorologická a ve vestibulu, na nástěnce ZŠ s RVJ nebo budou ke stažení na webu ZŠ Meteorologická ve složce družina a v aktualitách ( www.zsmeteo.cz ) nebo na webu ZŠ s RVJ v Písnici ve formulářích .

Přihlášky škola přijímá od 15.5. 2020

  • osobně ve škole v době od 8,00  hodin do 16,00  hodin v  ZŠ s RVJ v Písnici
  • je možné vhodit i do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy s označením “ Letní provoz ŠD“
  • elektronicky na kontaktní email: marie.staflova@zspisnice.info
  • datovou schránkou: d5zcu78

V Praze 5.5. 2020

                    ředitelka školy, Mgr. Blanka Chýlová v.r.

Vyjádření vedení školy (aktualizace 02.05.2020)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dnes byly školám rozeslány informace a manuály MŠMT pro zajištění výuky na 1 .stupni. Chceme Vás ubezpečit, že tyto materiály jsou v souladu s návrhem, který jsme Vám zaslali dne 01.05.2020, většinou pouze konkrétněji specifikují hygienické podmínky provozu školy. Není třeba se obávat výrazných změn v našem návrhu. Pokud jste email s informacemi neobdrželi, kontaktuje nás na adrese zastupce@zspisnice.info

Za vedení školy Lukáš Zvěřina


Zápis do 1. třídy – aktualizace k doručení „ŽÁDOSTÍ“

Žádosti je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lze poslat i prostý email, ale bude také třeba doručit „Žádost“ způsoby uvedenými v bodě 3 a 4) . Pozn. Můžete vyplněnou „Žádost“ poslat emailem bez podpisu. Po kontrole budete naším emailem vyzváni k předání „Žádosti“ viz níže,
  3. prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb,
  4. vhozením žádosti do schránky umístěné u hlavního vchodu školy v pracovních dnech od 20.4. do 27.4. od 9,00 hod. do 15,00 hod. Schránka bude označena  nápisem ZÁPIS.  

Osobní podání žádostí není možné, je nahrazeno možným vyplněním „Žádosti“ ve venkovní učebně školy označené nápisem ZÁPIS VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ a po té vhozením do schránky viz bod 4.  V případě nejasností můžete využít telefonickou konzultaci s pedagogickým pracovníkem na telefonním čísle 603 182 296. Tato telefonní linka je vyčleněna pouze pro konzultaci týkající se Zápisu do 1. třídy v době konání zápisu.  Pedagogický pracovník Vám poradí v pracovních dnech od 20. 4. do 27. 4. 2020 v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.  Bude přítomen v učebně v přízemí školy. Učebna bude označena nápisem ZÁPIS.  Jedná se o učebnu, kde bývá v době běžného provozu školy ranní družina.  

Podrobnější informaci k odesílání žádostí najdete v aktuálním dokumentu DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 14.4. 2020.

Děkujeme za pochopení

Tiskne celé Česko

Společně se Základní školou Kunratice se připojujeme k výzvě #TISKNECELECESKO a zapojujeme školní 3D tiskárny k výrobě a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Tiskneme čelenky a pouzdra na matice ochranných štítů a dnes odesíláme prvních 100 kusů. Zároveň pokusně tiskneme respirátor a pomocí domácí chemie vytváříme odpovídající filtry.

Zapojení do projektu funguje také díky zručnosti našeho technika Martina Červeňáka.