Výsledky zápisu do 1. třídy 2020/2021

Výsledky zápisu i losování ze dne 26.05.2020 můžete najít v přiložených dokumentech.

Za vedení školy Lukáš Zvěřina

Výsledky zápisu

Výsledky losování

Způsob hodnocení

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
  • podpůrně podklady z aktivit školních skupin
  • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit ŠVP

Všechny předměty se budou hodnotit známkou.

Třídní učitelé formou dopisu slovně ohodnotí výsledky distančního vzdělávání žáka.


Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

O vydávání vysvědčení budete informováni na stránkách školy.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – 211/2020 Sb.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Výuka od 25.05.2020

Vážení rodiče a další zákonní zástupci našich žáků

25.05. 2020 začíná dobrovolná prezenční výuka na naší skole. Veškeré informace byly rozeslány e-mailem se závaznou přihláškou. Prosíme sledujte webové stránky pro aktuální informace o průběhu vzdělávání v tomto náročném režimu.

Vedení školy

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Informace ŠD

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že již do konce školního roku nebude pobyt ve škole v odpoledních hodinách pokládán za školní družinu v pravém slova smyslu, nebude se platit školné. Prosím o zrušení trvalého příkazu. Těm, co tak již učinili, děkuji. Více informací obdržíte v emailu.

Děkuji, M. Štaflová

Vyhlášení zápisu k letnímu provozu ŠD v ZŠ s RVJ v Písnici

Od středy 1. 7. 2020 do pátku 10. 7. 2020 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude probíhat na ZŠ s RVJ v Písnici letní provoz školní družiny pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici a  ZŠ Meteorologická.

Letní provoz od pondělí 24.8. 2020 do pondělí 31.8. 2020 bude probíhat v ZŠ Meteorologická i pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici. Více informací naleznete na stránkách www.zsmeteo.cz.

Cena za školní družinu činí 210,-Kč.

Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomuto letnímu provozu (nezávisle na docházce do školní družiny v průběhu školního roku).

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do úterý 16. 6. 2020.

Školní jídelna ZŠ s RVJ v Písnici i v ZŠ Meteorologická bude v provozu.

Účast žáků na letním provozu školy je podmíněna vyplněním a odevzdáním zápisního lístku – přihlášky k letnímu provozu, úhradou školného a stravného na dané období.

Platba za školní družinu bude provedena na účet ZŠ s RVJ v Písnici, variabilní symbol Vám bude zaslán na kontaktní email po obdržení zápisního lístku – přihlášky. V případě neuhrazené platby do 25.6.  2020 bude přihláška neplatná.

Od 15. 5. 2020 budou zápisní lístky – přihlášky pro zájemce k vyzvednutí na recepci ZŠ Meteorologická a ve vestibulu, na nástěnce ZŠ s RVJ nebo budou ke stažení na webu ZŠ Meteorologická ve složce družina a v aktualitách ( www.zsmeteo.cz ) nebo na webu ZŠ s RVJ v Písnici ve formulářích .

Přihlášky škola přijímá od 15.5. 2020

  • osobně ve škole v době od 8,00  hodin do 16,00  hodin v  ZŠ s RVJ v Písnici
  • je možné vhodit i do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy s označením “ Letní provoz ŠD“
  • elektronicky na kontaktní email: marie.staflova@zspisnice.info
  • datovou schránkou: d5zcu78

V Praze 5.5. 2020

                    ředitelka školy, Mgr. Blanka Chýlová v.r.

Vyzvedávání věcí

Pro žáky, kteří nebudou od 25.5.2020 chodit do školy, platí, že PŘEZŮVKY, DALŠÍ VĚCI ZE ŠATNÍ SKŘÍŇKY, POMŮCKY NA VÝTVARNOU VÝCHOVU apod., je možné si vyzvednout ve škole ve všední dny od 25.5. vždy od 14:30 do 16 hodin. VÝROBKY Z KERAMICKÉHO KROUŽKU budou k vyzvednutí od 1.6. v prvním patře budovy školy.

Klíčky od šatních skříněk

Prosíme o vracení klíčků od šatních skříněk v obálce označené jménem a třídou od 25.května DO KRABICE ULOŽENÉ VE VESTIBULU ŠKOLY. Děkujeme.