Informace k zájezdu do Drážďan

Informace ke stažení

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 4. dubna 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Beseda o povolání ve školní družině

Akce Spolku rodičů – Beseda o povolání

2. běh – Jaké je to učit dospělé?

Beseda o práci lektora ve vzdělávací a poradenské firmě proběhne ve středu 24. dubna od 15 hod ve školní družině. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Barbora Daňková

Cyklojízda

29.5. se koná cyklojízda, kterou již tradičně pořádá ZŠ Meteorologická. Pokud se Vaše dítě zúčastní, sdělte to třídní učitelce do 26.4. Veškeré informace naleznete níže.

Gabriela Kadidlová, tř. uč. 4. tř.

Kdy: ve středu 29. května 2019

S sebou: kolo (v případě špatného stavu bude žák vyřazen ze soutěže),  helma + případně chrániče, vhodné oblečení, dobrá nálada

Věkové kategorie:     

        A      –      1. a 2. třída

        B      –      3. třída

        C      –      4. třída

        D      –      5. třída

Program:   8:00   – 8:45 A  Beseda pořádaná Policií ČR 1.třída/ 2skupiny/20min.

         9:00 – 9:30   A  Beseda pořádaná Policií ČR 2.třída/ 2skupiny/20min.

         9:00 –          A  Začátek soutěže na hřišti v ul. Skalská pro 1. a 2.tř.

         10:30 –         B  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         10:40  –        B  Start závodu o délce 2 km

         11:30 –         C  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         11:40 –         C  Start závodu o délce 2 km

         12:30 –         D  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         12:40 –         D  Start závodu o délce 2 km


Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   26 . 4.  2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je zápis do 1. tříd pro školní rok 2019-2020 a úklid skladovacích prostor ve školní kuchyni. Školní družina bude v provozu při dostatečném počtu přihlášených dětí. Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 9.4. 2019                                                            Mgr. Blanka Chýlová    

Důležité sdělení!

pátek 12. dubna se konají v naší škole „Slavnosti jara“. Z tohoto důvodu provoz školní družiny končí v 16 hodin. (Poté se můžete se svými dětmi společně zúčastnit.)

Děkujeme za pochopení.

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠR

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice

Vyhlášení  řádných voleb  do Školské rady ZŠ s RVJ

dle Čl. VI. odst. 6, písm. f)

Volby proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období

od 1. 9. 2019 do 31. 8.  2022, tj. funkční období 3 roky,  

28. 5. 2019 ve školní jídelně v době od 17, 00 do 19, 00 v den, kdy konají třídní schůzky.

Budou se volit  2  členové  ŠR  za skupinu zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volební komise byla ustanovena 3.4. 2019 ředitelkou školy.

Oznámení o přípravě voleb bylo zveřejněno 4. 4. 2019.

Lhůta pro podání návrhů na kandidáty za členy ŠR běží:  od 4.4. 2019 od 17,30  do  29. 4. 2019 do 14,00.

Platný volební řád je zveřejněn na webových stránkách školy (dokumenty-ostatní) a ve vývěsce u hlavního vchodu školy.

4. 4. 2019                                                              Mgr. Blanka Chýlová

                                                                                 ředitelka školy

Příprava voleb do ŠR

Oznámení o přípravě řádných voleb  do Školské  rady ZŠ s RVJ

Volby proběhnou ve skupině zákonných zástupců nezletilých žáků na období od 1. 9. 2019  do 31.8. 2022  tj. funkční období 3 roky v předpokládaném termínu 28.5. 2019.

Způsob hlasování dle čl. II odst.6, Volebního řádu, který je zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce u hlavního vchodu školy.

Jednu třetinu, 2 členy,  školské rady volí skupina zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilí žáci (dále jen „oprávněné osoby“). Seznam oprávněných voličů z řad oprávněných osob je tvořen všemi zletilými žáky dané školy, všemi nezletilými žáky této školy, kteří jsou zastupováni při hlasováni jedním ze svých zákonných zástupců. Zletilý žák hlasuje sám za sebe. Za každého nezletilého žáka, kterého zastupují zákonní zástupci, je hlasováno pouze vahou jednoho hlasu, tedy může být hlasováno pouze jednou. Pokud je ve škole více dětí z jedné rodiny, pak za každé dítě je hlasováno vahou jednoho hlasu, tj. hlasování pouze jednou podle pravidla jeden žák = jeden hlas.

Volební komise :

Mgr. Blanka Chýlová – předsedkyně

Mgr. Olga Kretíková – členka

Marie Štaflová – členka

       4. 4. 2019  Informace o průběhu voleb na třídních schůzkách

  4. 4. 2019  Vyhlášení voleb     

do  29.4. 2019  Přijímání návrhů  kandidátů osobně, členkami volební komise

do    6. 5. 2019 Losování pořadí kandidátů na hlas. lístku a zveřejnění

      28. 5. 2019 Volby  proběhnou v době konání třídních schůzek

                         od 17,00 do 19,00

 28. 5. 2019  Volby končí dnem konáním voleb a to aktem zveřejnění zápisu

                     o provedení a průběhu hlasování a výsledcích voleb do školské

                    rady čl. VII

3. 4. 2019                                                              Mgr. Blanka Chýlová

                                                                                 ředitelka školy

Vyhodnocení sběru papíru

Vážení rodiče, milí žáci,

nejlepší třída, která nasbírala nejvíc kilogramů v přepočtu na žáka, dostane „něco dobrého na zub“, aby se děti mohly rozdělit.

Velká změna v hodnocení nastává i u jednotlivců. Nebudou již odměňovány nejlepší děti v každé třídě drobností či reklamním předmětem, ale po dohodě s vedením školy budou nově odměněni tři nejlepší sběrači v celé škole. Dostanou hodnotnější ceny, tentokrát v podobě poukázky do Luxoru na nákup knížky dle vlastního výběru. Chceme tím podpořit čtenářskou gramotnost, které celý program naší školy dává zelenou.

Ceny budou předány v pátek 5. dubna.

Romana Dubová

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 4.4. 2019 proběhnou ve třídách od 17,30 třídní schůzky. Jste srdečně zváni.

Jana Daňhelková